آدرس:مازندران-قائمشهر-خیابان تهران-روبروی کارخانه حریر

مدیرعامل:مهندس افشین نقی زاده

تلفن واحد فروش:01142274382

فکس:01142370041

خدمات پس از فروش:01142213028

همراه:09122338038